Koruna Česká - místní společnost Brno

Rezignace předsedy MS

Na popud členské základny MS jsem se rozhodl na X. MZS KČ v Olomouci rezignovat na post předsedy MS V BRNĚ na podzim letošního roku nejpozději však do 5 měsíců....

wwwWww.bernath.flp.com

 

XXIII GS KČ v Praze

XXIIIGS se konal na Novotného lávce 5, v Praze, na nábřeží Vltavy, poblíž Karlova mostu v sobotu 29.listopadu 2014 s přívlastkem volebním.

Celé téma tohoto volebního sněmu se neslo v duchu volby nového předsedy KČ a celého vedení této politické strany.  Stávající předseda Václav Srb již totiž po 11 letech ve  funkci již totiž nehodlal znovu kandidovat a tak celý sněm byl zaměřen tímto směrem.

 

Volební seance byla rozdělena do dvou partií, kdy ta dopolední byla spíše vymezena pro hosty sněmu a jejich příspěvky a ta odpolední pro příspěvky členů a hlavně samotnou volbu.

Před obědem, o zasedací pauze pak nastalo kladení věnců u soch Karla IV.  a Františka I..

V dopolední sekci bych pak zejména mimo hosty, například z řad KDU-ČSL zmínil zejména našeho „napůl“ senátora Ing. Lumír Aschenbrenner  z Plzně….

Odpoledne pak, po zapálené diskusi, byli zvoleni jako předseda KČ: Mgr. Petr Nohel  a místopředseda JUDr.Petr Krátký a předsednictvo z řad zemských hejtmanů a významných členů strany jako Ing. Mgr. Josef Pejřimovský nebo Ing. Arch.Jan Bárta.  MVDr. Jiří Čížek kandidaturu do tohoto orgánu zamítnul.

Za brněnskou místní společnost jsme se zúčastnili dva: Martin Bernáth a Ilona Majtnerová a jako host z Brna byl přítomen i Mgr.A. Patrik Vlček, za Jižní Moravu potom ještě kolegové ze Strážnice MVDr. Jiří Čížek a Jiří Sýkora.

Sněm obohatily různé doprovodné akce, jako nedělní návštěva zámku Sychrov nebo večerní posezení ve vinárně, dnes již bývalého předsedy Václava Srba, „U posledního soudu“

 

V Brně dne 2.12.2014 Martin Bernáth, předseda MS Brno

 

Mým národům!

Všichni text Mým národům znají. No, znají...Vědí, že existuje, přesněji
řečeno. V učebnicích dějepisu je většinou reprodukován tak, že se dá dobře
přečíst jen záhlaví. Tak si ho tedy, právě v dnešní den výročí epochálního
významu, pečlivě přečtěme. My, kteří ho známe dobře a zpaměti, my kteří ho
známe " jakž takž ", i my , kteří jsme ho dosud nečetli. Mimochodem, je to
jeden z nejkrásnějších textů, co se češtiny týče. A to není jen můj názor
nebo pocit, na to poukázal i známý milovník češtiny Pavel Eisner ( jinak
vyhraněný republikán ) ve své apoteóze češtiny Bohyně čeká. Krásné výroční
pondělí všem ! )
S projevem dokonalé úcty a s pozdravem
Viribus unitis !
Václav Srb, předseda Koruny České

 

 

 • Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčil nejmilostivěji vydati tento Nejvyšší vlastnoruční spis a manifest: Milý hrabě Stürgkhu Vidělo se Mi, naříditi ministru Mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil královské srbské vládě, že mezi mocnářstvím a Srbskem nastal stav válečný. V této osudné chvíli jest mi potřebou, obrátiti se na Svoje milované národy. Nařizuji vám tudíž, abyste přiložený manifest veřejně vyhlásil. V Lázních Išlu, dne 28. července 1914 František Josef v. r. Stürgkh v. r.

   

   

 • Mým národům!

   

   

 • Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od prvního začátku své státní samostatnosti až do nejnovější doby od Mých předkův a ode Mne bylo chráněno a podporováno, jež před lety nastoupilo cestu otevřeného nepřátelství proti Rakousko-Uhersku. Když Jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil Svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto Moje opatření v království Srbském, jehož práva nižádným způsobem nebyla porušena, a výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější nenávistí. Moje vláda užila tenkráte krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přátelství. Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, když Srbsko před dvěma lety nacházelo se v boji s tureckou říší, na hájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě, že dosáhlo účelu války. Naděje, že Srbské království ocení shovívavost a mírumilovnost Mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila. Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Mně a Mému domu, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučná území Rakousko-Uherska násilně odtrhnouti. Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo základy státního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velezrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost Mého mocnářství zůstati neporušena a jeho státní, hospodářský a vojenský rozvoj býti ušetřen stálých záchvěvů. Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným základem míru. A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým státům pokoj uvnitř a trvalý mír na venek. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím. Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska. A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství. František Josef v. r. Stürgkh v. r. [Z místodržitelské knihtiskárny] v Praze

 

XXII. GS KČ

Zápis z XXII GS KČ v Praze na Žižkově dne 30.11.2013

 

 

Generální sněm začal v 9.00 Svatou mší v kostele u Rocha v Praze na Olšanském náměstí odkud se po tomto obřadu vydal průvod účastníků sněmu do nedalekého hotelu Theatrino.

Po registraci u dvou k tomuto povolaných členů KČ naproti baru, odkud nás obsluhovala půvabná bulharská servírka a její mongolská kolegyně, jsme se vydali zaujmout místa u některého ze tří stolů.

Na pódiu zasedal staronový výbor, který měl být potvrzen hlasováním ostatních členů KČ.

Nejprve však zazněla Císařská hymna, ke které se někteří přidali svým zpěvem.

Na kopuli sálu nám byl promítnut program sjezdu.

Nad dveřmi na pódium se skvěli obrazy Františka Josefa a Karla I., čelem k sobě.

Nejprve však proběhla volba volební komise.

Poté nám staronový předseda Václav Srb podal zprávu o Hospodaření strany.

Následovalo schválení programu.

Poté následovala zdravice hostů, přihlásil se jeden ze tří – lidovec.

Poté přišlo na pořad slovo předsedy Václava Srba:

- zhodnocení parlamentních voleb 2013

- předsednictvo

- program strany

 

ke slovu přišly květnové EU volby 2014, s rozhodnutím do února téhož roku

 

poté se znovu ke slovu dostali hosté, tentokrát všichni tři: místopředseda mladých demokratů, člen KDU-ČSL; řadový dlouholetý člen ČSSD a ještě napůl člen KČ a napůl člen „Řádu Koruny a meče“ Mgr. Slavomír Mácha rovněž jako host.

 

Poté přišel ke slovu Dr. Petr Krátký – hlavní volební koordinátor s námětem na:

- Volby a 1) prostředky, a rovněž 2) program

 

Následovala promluva generálního sekretáře Svatopluka Novotného, který ve svém slovu shrnul „Parlamentní volby 2013“

 

Následoval Radim Špaček, poté Mgr. Petr Nohel, a člen výboru, zástupce Zlínského kraje, sochař a restaurátor Josef Petr a první polovinu programu končil opět napůl host a napůl člen Mgr. Slavomír Mácha.

Poté, ti co se při registraci ( 38 ) nahlásili obědy ( požadováno dalších 14, nakonec 12 ) přistoupili k obědu: podával se hovězí vývar a řízek s bramborem, přestávka trvala hodinu ( 13.00-14.00 )

Po obědě následovala diskuse:

Přihlásili se Ing. Petr Tichý a paní Světlana oba z Čech

Sněm jsme ukončili v cca. 16.15

Poté jsme se většinou odebrali do restaurace „U království“ a na závěr k předsedovu „ U Posledního soudu“ až do cca: 22.30

 

Zprávu zpracoval Martin Bernáth v pondělí 2.11.2013 v Brně

 

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2